Studie: Chioská masticha a dutina ústní

Podle Herodota (484–425 př. n. l.) byla Chioská Masticha prospěšná pro hygienu dutiny ústní. V De Materia Medica uvádí Dioscorides (40–90 n.l.), že Chioská Masticha je užitečná k čištění zubů a pro žvýkání. Další zmínky o mastiše byly zapsány během osmanského období a tradují se dodnes.

Chioská Masticha je nepochybně vhodná pro ústní hygienu díky antimikrobiálnímu účinku působícím proti mnoha ústním bakteriím. Nespočet studií naznačil  účinky Chioské Mastichy proti plaku, chronické parodontitidě, jako prevence zubního kazu, peridentální poruchy, léčba zápachu z úst a onemocnění dásní a další stavy dutiny ústní.

Studie 1

Watanabe a kol. v roce 1973 provedli dvojitě slepou kontrolní studii, aby vyhodnotili klinickou a mikrobiologickou aktivitu oleje na čištění zubů z Chioské Mastichy na chronickou parodontitidu pomocí sonických kartáčků. Testováno bylo 22 dobrovolníků s chronickou parodontitidou.

Náhodně byli rozděleni do 2 skupin; experimentální skupina, která používala zubní pastu s Chioskou Mastichou a sonický kartáček na zuby (11 pacientů: 6 mužů, 5 žen, průměrný věk 63,2 let) a skupina, která užívala placebo spolu se sonickým kartáčkem bez Chioské Mastichy (11 pacientů: 4 muži, 7 ženy, průměrný věk 55,5 let). Studie se zaměřila na 3 body. Na začátku a ve 2, 4 a 12 týdnech byla klinická měření prováděna pomocí klinických parametrů.

Dále byl odebrán vzorek subgingiválního plaku také v těchto časových bodech. Je třeba zmínit, že kvantitativní analýza Porphyromonas gingivalisAggregatibacter actinomycetemcomitansTreponema denticolaTannerella forsythiaPrevotella intermedia byla provedena pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase (PCR).

Je zajímavé, že na začátku pokusu nebyl mezi dvěma skupinami nebyl žádný významný rozdíl. Po použití sonických kartáčků a zubních past po dobu 2, 4 a 12 týdnů v obou skupinách byl pozorováno, že se zánět dásní výrazně zmenšil. Skupina, která čistila zuby s Chioskou Mastichou vykázala ve srovnání s kontrolou významné zmenšení otoku, krvácení, zarudnutí dásní a hromadění plaku. 

Pouze ve skupině Chioská Masticha došlo k významnému potlačení P. gingivalis a červených komplexů v poměru k celkovému počtu bakteriálních buněk už po 4 týdnech léčby a P. gingivalis a P. media po 12 týdnech léčby. Výzkumná skupina s Mastichou měla výrazně lepší výsledky než placebo skupina, pokud jde o potlačení P. gingivalis. Tato studie přesvědčivě naznačuje, že sonické zubní kartáčky a zubní pasty mohou být prospěšné pro chronickou parodontitidu-zánět dásní a že Chioská Masticha je účinná v boji proti chronické parodontitidu.[1]

Studie 2

V letech 1985 a 1986 Topitsoglou a kol. ukázali, že pokud se Chioská Masticha používá systematicky, může to vést k významnému snížení množství tvoření plaku nebo ke snížení již vytvořeného zubního plaku. Tohoto pokusu se zúčastnilo 10 dobrovolníků (vysokoškolských studentů) s nízkou mírou zubního kazu a byli rozřazeni do 2 skupin. Přesněji řečeno, první skupina žvýkala Chioskou Mastichu po dobu 10 dnů a druhá skupina žvýkala placebo gumu. Ve výsledku se ve skupině Chioská Masticha ve velkém rozsahu snížilo množství mikrobiálního plaku. Tedy, Chioská Masticha může být použita pro prevenci kazu, periodontálních poruch a prevenci stavů ústní dutiny.[2] [3]

Studie 3

Farella a kol. (2001) se zaměřil na zkoumání účinků delšího žvýkání žvýkaček Chioské Mastichy na bolest, únavu a tlakovou citlivost žvýkacích svalů. Pokusu se zúčastnilo 15 žen bez temporomandibulárních poruch. A ty prováděly jeden z následujících žvýkacích úkolů ve 3 odlišných sezeních: žvýkání velmi tvrdé mastichy (Chioská Masticha), žvýkání měkké mastichy a prázdné žvýkání bez bolusu. Doba žvýkání mastichy nebo prázdného žvýkání byla rovna 40 minutám při konstantní rychlosti 80 cyklů za minutu.

Vnímaná bolest svalů a žvýkací únava v každém sezení byly hodnoceny na vizuálních analogových stupnicích před, během a po žvýkání. Kromě toho bylo provedeno vyhodnocení prahů tlakové bolesti svalů čelisti před a bezprostředně po žvýkacích úkolech a znovu po 24 hodinách. Skóre vizuální analogové stupnice bolesti a únavy byla pozoruhodně vyšší pouze během žvýkání tvrdé gumy a po 10 minutách zotavení byla opět snížena, téměř na základní hodnoty. Pro prahy tlakové bolesti nebyly po žvýkání tvrdé nebo měkké gumy pozorovány žádné významné změny. Tedy, zjištění naznačují, že čelistní svaly se rychle zotavují z prodloužené žvýkací aktivity u jedinců bez temporomandibulárních poruch.[4]

Studie 4

Ve studii provedené v roce 2003 v Japonsku byl zkoumán účinek žvýkačky Chioská Masticha proti plaku v dutině ústní. Přesněji řečeno bylo testováno 20 studentů zubního lékařství, kteří byli celkově i periodontálně zdraví. Účinky Chioské Mastichy byly hodnoceny ze 2 dvojitě zaslepeném pokusu. Konkrétně v prvním testu byla testován účinek mastichy na snížení bakterií ve slinách po jejím žvýkání a ten byl porovnán s placebo gumou po mechanickém čištění zubů. Vzorky slin byly odebrány na konci 1, 2, 3 a 4 hodiny a dále se hodnotili jejich hodnoty. Při druhém vyšetření bylo provedeno hodnocení účinků Chioské Mastichy na de novo tvorbu plaku na povrchu zubů a zánětu dásní, a to po dobu 7 dnů bez mechanické ústní hygieny, po náhodném použití buď Chioské Mastichy nebo placebové gumy.

Výsledky ukázaly, že celkový počet bakteriálních kolonií byl pozoruhodně snížen během 4 hodin žvýkání Chioské Mastichy ve srovnání s placebovou gumou. Navíc skupina s Chioskou Mastichou vykázala výrazně nižší index plaku a lepší stav dásní ve srovnání s placebem. Stručně řečeno, žvýkaní pryskyřice mastichy je užitečným nástrojem pro odstranění plaku v dutině ústní. Je dobrým prostředkem při snižování počtu bakterií ve slinách a tvorby plaku na zubech.[5]

Studie 5

V roce 2006 výzkumná skupina, která zkoumala účinky Chioské Mastichy v Turecku, ukázala, že Chioská Masticha má významný in vitro a in vivo antibakteriální účinek proti S. mutans a mutans streptococci, a to může být cenným zjištěním pro prevenci kazu. Konkrétně byly klinické studie provedeny na 25 periodontálně zdravých jedincích. Vzorky slin byly odebrány subjektům bezprostředně před a po žvýkání Chioské Mastichy a žvýkačce s placebem po dobu 15 minut. Kromě toho byly odebrány vzorky slin každých 30 minut. Výsledky ukazují, že počet bakterií byl ve vzorcích slin odebraných po žvýkání Chioské Mastichy byl výrazně nižší ve srovnání s placebem.[6]

Studie 6

V roce 2006 Sterer zkoumal antimikrobiální účinky Chioské Mastichy proti Porphyromonas gingivalis, který je zodpovědný za onemocnění parodontu a způsobuje zápach z ústní dutiny. Methanolový extrakt Chioské Mastichy způsobil inhibiční zóny, což naznačuje, že může být použit jako potenciální netoxické činidlo při léčbě zápachu ústní dutiny a onemocnění dásní.[7]

Studie 7

Aksoy  a kol. (2007) provedli studii ke stanovení antibakteriálních účinků žvýkání Chioské Mastichy proti počtu bakterií Streptococcus mutans ve slinách. Jednalo se o celkový počet životaschopných bakterií a laktobacilů u pacientů podstupujících terapii fixními ortodontickými přístroji. Zejména byly stanoveny hladiny S. mutans, laktobacilů a celkových bakterií před a po žvýkání Mastichy a antibakteriální účinky žvýkání Chioské Mastichy oproti těmto mikroorganismům ve slinách byly porovnávány s placebem. Odběr vzorků probíhal u ortodonticky léčených subjektů v době před žvýkáním, těsně po žvýkání Mastichy a také po 45, 75, 105 a 135 minutách od ukončení žvýkání.

Následovala další analýza, která změřila celkový počet životaschopných bakterií. Výsledky ukázaly, že těsně po žvýkání Chioské Mastichy poté po 15 minutách bylo pozorováno výrazné snížení celkových bakterií a bakteríí S. mutans. Snížení laktobacilů nebylo v prvním stadiu důležité. Po 135 minutách však došlo k výraznému snížení S. mutans, dále celkových životaschopných bakterií a laktobacilů v ústní dutině po žvýkání Chioské Mastichy ve srovnání s placebem. Žvýkání Chioské Mastichy snížilo celkový počet životaschopných bakterií, S. mutans a laktobacily ve slinách u ortodonticky léčených pacientů fixními přístroji. Chioská Masticha by proto mohla mít velký účinek při prevenci zubního kazu.[8]

Studie 8

V roce 2009 studijní tým prozkoumal srovnání účinku žvýkačky Chioská Masticha a žvýkačky xylitolu na remineralizaci lézí podobných kazu. Výsledky ukazují snížení demineralizovaných povrchů u subjektů. Studie je přesvědčena, že žvýkání žvýkačky Chioská Masticha i xylitolu zlepšilo remineralizaci lézí podobných kazu s podobnými účinky.[9]

Studie 9

V roce 2009 hodnotila jiná studijní skupina biologický účinek pevných a kapalných variant Chioské Mastichy, cytotoxicitou proti fibroblastům, radikálovými vychytávacími aktivitami a inhibičním účinkem na buněčnou smrt orálních polymorfonukleárních leukocytů. Produkt Chioská Masticha prokázal selektivní antibakteriální účinek proti Porphyromonas gingivalis a Prevotella melaninogenica a neměl žádný účinek proti HIV. Chioská Masticha způsobila apoptickou buněčnou smrt. Je zajímavé, že cytotoxicita komodity proti leukemickým buňkám nebyla během skladování snížena. Výše uvedené výsledky naznačují potenciální výhodný účinek Chioské Mastichy v ústním zdraví a hygieně.[10]

Studie 10

Al Mofarji a kol. (2013) provedli hodnocení antibakteriálního účinku Chioské Mastichy proti nejběžnějším aerobním ústním bakteriím se zaměřením na ústní streptokoky. Pokusu se zúčastnilo 10 jedinců (muži a ženy ve věku 18-60 let) bylo náhodně rozřazeni do skupin, kdy jedna žvýkala 1,5 gramu Chioské Mastichy po dobu 45 minut. Sběr slin se uskutečnil před a po žvýkání pro další zpracování. Výsledky ukázaly, že po žvýkání Chioské Mastichy byl celkový počet bakterií stafylokoků, Neisseria a ústních streptokoků významně snížen.[11]

Studie 11

V roce 2014 se Biria a kol. zaměřili na vyhodnocení účinků tří různě zpracovaných žvýkaček z mastichy na hladinu mutanů streptokoků, laktobacilů a pH slin. Proto byly ustanoveny tři paralelní skupiny vytvořene z celkového počtu 42 studentů (20–30 let). Každá skupina používala buď čistou Chioskou Mastichu, nebo xylitolovou mastichovou žvýkačku anebo probiotickou mastichovou žvýkačku po dobu 3 týdnů.

Počet mikroorganismů a pH slin byly měřeny před a po pokusu. Hladina zkoumaných streptokoků znamenaly pozoruhodný pokles ve srovnání se základní hodnotou ve všech 3 skupinách. Počty Lactobacillus ve slinách byly zvýšeny ve skupinách, ke kterých se žvýkala pouze čistá pryskyřice Chioská Masticha, dále ve skupině žvýkající xylitol s mastichou, nicméně ve skupině probiotického typu byly hladiny nižší, přestože modifikace byly patrné pouze ve skupině probiotických žvýkaček. Tedy, po použití všech mastichových žvýkaček po dobu 3 týdnů, byl pozorován výrazný pokles počtu zjišťovaných streptokoků ve slinách.[12]

Studie 12

Lee a kol. (2014) zkoumali ochranný účinek Chioské Mastichy proti oxidačnímu stresu vyvolanému H2O2 a posoudili autofagické vlastnosti způsobené Chioskou Mastichou v lidských keratinocytech. …. Závěrem, Chioská Masticha pomáhá při přežití buněk ve stresových podmínkách tím, že zabraňuje apoptóze a podporuje autofagii. Dále jsou poskytnuty důkazy na podporu antioxidační aktivity Chios Masticha in vitro.[13]

Studie 13

Karygianni a kol. (2014) zkoumali antimikrobiální účinky přírodních rostlinných a ovocných výtažků středomořského původu proti různým mikrobiálním druhům. Bylo testováno pět různých extraktů z Olea europaea, Chioské Masticha a Inula viscosa proti deseti bakteriím a jednom kmeni Candida albicans. Byly použity dva antimikrobiální testy – test minimální inhibiční koncentrace (MIC) a test minimální baktericidní koncentrace (MBC). Celkový extrakt z Chios Mastiha byl účinný proti všem mikroorganismům s hodnotami MIC v rozmezí od 0,02 mg / ml (P. gingivalis) do 10 mg / ml. Průměrné hodnoty MBC byly mezi 0,07 mg / ml (P. gingivalis, P. micra) a 10,00 mg / ml (S. mutans, S. sobrinus, E. faecalis, C. albicans a E. coli). extrakty v koncentracích mezi 0,07 a 2,50 mg / ml měly baktericidní účinek hlavně na anaerobní, gramnegativní bakterie (P. gingivalis, P. intermedia a F. nucleatum).

Celkově extrakt z Chioské Mastichy vykázal značnou antimikrobiální účinnost proti ústním mikroorganismům, zejména gramnegativním anaerobním bakteriím, a mohl by proto být považován za alternativní přírodní protiinfekční činidlo, které by bylo možné použít proti paradentóze.[14]

Studie 14

Význam žvýkací aktivity jak z etiopatogenního, tak z terapeutického hlediska v ortodoncii zkoumal Makaremi a kol. v roce 2016. Autoři provedli srovnávací analýzu alveolární expanze pomocí fixního ortodontického aparátu a jeho vývoje mezi kontrolními subjekty a subjekty provádějícími intenzivní denní žvýkací cvičení s pryskyřicí Chioská Masticha. Tato žvýkací pryskyřice má dvě výhody: ukázalo se, že je velmi účinná a její použití nemá žádné etické problémy, protože se jedná o přírodní produkt bez kontraindikací. Studie zjistila, že subjekty, které žvýkaly tvrdou pryskyřici masticha, mají zlepšené žvýkací svaly a stabilitu molární expanze a narovnaly se jim molární osy, což naznačuje pozitivní vztah mezi každodenním žvýkáním tvrdých mastichových slz a maximálním růstem svalstva. Klinickým důsledkem proto bylo, že žvýkací cvičení umožní subjektům dosáhnout vyváženější okluzní funkce a dentofaciální vývoje.[15]

Studie 15

V nedávné studii publikované v J Periodontolu (Koychev a kol., 2017) byly vyhodnoceny a porovnány antimikrobiální vlastnosti extraktu z Chioské Mastichy na komenzálních a patogenních ústních bakteriích, jakož i jeho možný cytotoxický účinek na buňky epiteliálního a mezenchymálního původu s běžnými antimikrobiálními činidly peroxid vodíku (H2O2) a chlorhexidin diglukonát (CHX). Ústní a periodontální patogeny (Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans], Streptococcus oralis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermediát a Prevotella nigrescens) byly ošetřeny různými koncentracemi extraktu Chioská Masticha,hodnoty byly 3% H2O2 a 0,2% H2O.

Cytotoxický účinek extraktu z Chioské Mastichy byl také testován na čtyřech buněčných liniích epiteliálního a mezenchymálního původu. Výsledky studie ukázaly, že extrakt z Chioské Mastichy vedl k významně (P ≤ 0166) zvýšené inhibici testovaných periodontálních patogenů ve srovnání s H2O2. …. Dospělo se k závěru, že extrakt z Chioské Mastichy lze použít při prevenci periodontálního onemocnění jako alternativní, bezpečné a přirozené antibakteriální činidlo bez vedlejších účinků a výskytu rezistence vůči lékům.[16]


[1] Watanabe H., Hagiwara S., Fukuda M., Yuichi I., Tamura N., Suzuki M., Kawasaki D., Fukahori M. [1973]: Double blind randomized control test for the usefulness of mastic compound dentifrice against periodontitis under using sonic toothbrush journal title. Yakuri To Chiryo, 38 (10): 915-925.
[2] opitsoglou-Themeli V., Dangalis P., Lambrou D. [1984]: Chios Mastiha and oral hygiene I: A possible measure for decrease microbial plaque formation. Hell. Stom. Chron., 28: 166-170.
[3] Topitsoglou-Themeli V., Kolokotronis A., Dangalis P., Lambrou D. [1985]: Chios Mastiha and oral hygiene II: Differentiation in microbial plaque formation. Redodontia., 2: 56-59.
[4] Farella M., Bakke M., Michelotti A., Martina R. [2001]: Effects of prolonged gum chewing on pain and fatigue in human jaw muscles. Eur. J. Oral Sci., 109 (2): 81-85.
[5] Takahashi K., Fukazawa M., Motohira H., Ochiai K., Nishikawa H., Miyata T. [2003]: A pilot study on antiplaque effects of mastic chewing gum in the oral cavity. J. Periodontol., 74 (4): 501-505.
[6] Aksoy A., Duran N., Koksal F. [2006]: In vitro and in vivo antimicrobial effects of mastic chewing gum against Streptococcus mutans and mutans streptococci. Arch. Oral Biol., 51 (6): 476-481.
[7] Sterer N. [2006]: Antimicrobial effect of mastic gum methanolic extract against Porphyromonas gingivalis. J. Med. Food, 9 (2): 290–292.
[8] Aksoy A., Duran N., Toroglu S., Koksal F. [2007]: Short-term effect of mastic gum on salivary concentrations of cariogenic bacteria in orthodontic patients. Angle Orthod., 77 (1):124-128.
[9] Biria M., Malekafzali B., Kamel V. [2009]: Comparison of the effect of xylitol gum- and mastic chewing on the remineralization rate of caries-like lesions. J. Dentistry, 6 (1): 6-10.
[10] Sakagami H., Kishino K., Kobayashi M., Hashimoto K., Iida S., Shimetani A., Nakamura Y., Takahashi K., Ikarashi T., Fukamachi H., Satoh K., Nakashima H., Shimizu T., Takeda K., Watanabe S., Nakamura W. [2009]: Selective antibacterial and apoptosis-modulating activities of mastic. In vivo, 23: 215-
[11] Al-Mofarji T., Al-Zahid N.R., Al-Hashimy E.H. [2013]: Antibacterial effect of mastic gum on aerobic oral bacteria. Iraqi Nat. J. Nurs. Spec., 26 (2): 136-140.
[12] Biria M., Eslami G., Taghipour E., Akbarzadeh Baghban A. [2014]: Effects of three mastic gums on the number of mutans streptococci, lactobacilli and pH of the saliva. J. Dent., 11 (6): 672-679.
[13] Lee B.Y., Lee K.H., Kim I.R., Kim Y.H., Park H.R., Park B.S. [2014]: The inhibition of oxidative stress by Chios gum mastic is associated with autophagy. Int. J. Oral Biol., 39 (2): 65-73. 
[14] Karygianni L, Cecere M, Skaltsounis AL, Argyropoulou A, Hellwig E, Aligiannis N, Wittmer A, Al-Ahmad A. [2014]: High-level antimicrobial efficacy of representative Mediterranean natural plant extracts against oral microorganisms. Biomed Res Int., 839019.
[15] Makaremi M, Zink K, de Brondeau F. [2016]: The importance of elevated masticatory forces on the stability of maxillary expansion. J Dentofacial Anom Orthod., 50.
[16] Koychev S, Dommisch H, Chen H, Pischon N. [2017]: Antimicrobial Effects of Mastic Extract Against Oral and Periodontal Pathogens. J Periodontol., 88: 511-517.